Fiskus dociśnie firmy. Urząd, który będzie odstawał, zostanie ukarany.

Fiskus dociśnie firmy. Urząd, który będzie odstawał, zostanie ukarany.

Co naj­mniej 80 proc. kon­tro­li pro­wa­dzo­nych w 2015 r. przez urzę­dy skar­bo­we ma się koń­czyć do­mia­rem. To kon­klu­zja na­ra­dy urzęd­ni­ków.

Dy­rek­to­rzy izb skar­bo­wych i przed­sta­wi­cie­le re­sor­tu fi­nan­sów za­sta­na­wia­li się nie­daw­no, jak wy­raź­nie zwięk­szyć sku­tecz­ność dzia­ła­nia ad­mi­ni­stra­cji po­dat­ko­wej. Nie­któ­rzy uczest­ni­cy na­ra­dy spo­rzą­dzi­li z niej spra­woz­da­nia. Do­tar­li­śmy do jed­ne­go z nich. Oka­zu­je się, że MF po­sta­wi­ło spra­wę jasno: urzę­dy, które będą od­sta­wać, zo­sta­ną uka­ra­ne, np. utra­tą eta­tów.

Mi­ni­ster­stwo nie od­po­wie­dzia­ło nam na py­ta­nie, jaka jest teraz sku­tecz­ność kon­tro­li po­dat­ko­wych ani w jaki spo­sób ma być osią­gnię­ty wskaź­nik 80 proc. Dane z wy­bra­nych izb skar­bo­wych wska­zu­ją, że obec­nie jest dużo mniej­szy, na przy­kład na te­re­nie dzia­ła­nia Izby Skar­bo­wej w Opolu wy­no­si po­ni­żej 50 proc.

Eks­per­ci nie kryją obaw, że skoń­czy się to tak, że urzęd­ni­cy będą za wszel­ką cenę szu­kać uchy­bień u po­dat­ni­ków, byle tylko po­ja­wił się do­miar, naj­le­piej prze­wyż­sza­ją­cy ty­siąc zło­tych. To gra­nicz­na kwota – jeśli udaje się ją prze­kro­czyć, fi­skus uzna­je kon­tro­lę za za­koń­czo­ną po­zy­tyw­nie z jego punk­tu wi­dze­nia. Jak wy­ni­ka ze spra­woz­da­nia z na­ra­dy, mi­ni­ster­stwu za­le­ży na tym, aby przy­szło­rocz­ny wzrost sku­tecz­no­ści był za­słu­gą wła­śnie ta­kich kon­tro­li. Celem jest bo­wiem wy­raź­ny wzrost wpły­wów bu­dże­to­wych.

Zda­niem spe­cja­li­stów nie po­win­ni­śmy mieć złu­dzeń: to wszyst­ko ozna­cza, że jesz­cze czę­ściej niż dziś bę­dzie­my się spo­ty­kać z sy­tu­acją, gdy prze­pi­sy po­dat­ko­we będą in­ter­pre­to­wa­ne przez urzęd­ni­ków na nie­ko­rzyść firm – choć­by wbrew jed­no­znacz­ne­mu sta­no­wi­sku sądów. – Niech­by kon­tro­le były bar­dziej sku­tecz­ne. Ale mierz­my tę sku­tecz­ność za po­mo­cą od­po­wied­nich kry­te­riów – tak żeby li­czy­ło się nie tylko to, czy po­dat­nik musi do­pła­cić, ale też to, czy de­cy­zje urzę­du są zgod­ne z pra­wem i w związ­ku z tym ak­cep­to­wa­ne przez or­ga­ny od­wo­ław­cze oraz sądy – ko­men­tu­je An­drzej Próch­nic­ki, wspól­nik w GWW Tax.

Zamknij